bannerfaihistoria 2019

Guía do Estudantado

A guía do estudantado está plantexada como ferramenta de apoio e orientación do novo alumnado. Nela se resume a organización do centro, das titulacións, da mobilidade e da calidade, ademáis doutra información académica e servizos ofertados no Campus.

INDICE DA GUIA:

  • Presentación da decana.
  • Organización da Facultade: Localización, horarios, contactos de interese, órganos de goberno, Xunta de Facultade, espazos do centro, conta de enderezo electrónico e carné universitario.
  • Organización do Grao: Distribución das aulas por curso, descrición e estrutura do Grao, profesorado de Prácticas externas, Traballo de Fin de Grao e visitas de estudos.
  • Coordinación académica: contactos e Plan de Acción Titorial (PAT).
  • Mobilidade: Programas SICUE, Bolsas Propias e ERASMUS plus.
  • Información académica: Horarios, calendario de exames e convocatorias, matrícula, recoñecemento de créditos por actividades extra-académicas.
  • Xestión da Calidade.
  • Mestrados: Mestrado en valoración, xestión e protección do patrimonio cultural e Mestrado interuniversitario en arqueoloxía e ciencias da antigüidade.
  • Outros servizos do Campus: Edificio administrativo, gabinete psicopedagóxico, Biblioteca, actividades culturais, actividades deportivas e bolsas e emprego.