Fai Historia con nós

Rexistros

Neste apartado recóllense a documentación relativa aos procedementos máis destacados do SGIC implantado na Facultade de Historia. Para unha consulta detallada, a totalidade dos rexistros xerados pola implantación e aplicación dos procedementos do SGIC na Facultade de Historia están incluídos na aplicación informática de dito SGC.


Código Descrición
R1 DE-02 P1 Panel de indicadores
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión pola Dirección
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
R1 DO-0101 P1 Acta da Comisión de Calidade sobre a modificación do Mestrado en Protección do PC
R2 DO-0101 P1 Acta da Comisión de Calidade sobre a acreditación do Grao en Xeografía e Historia
R1 DO-0102 P1 Plan Anual de Mellora (PAM) - Grao en Xeografía e Historia
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011
Plan Anual de Mellora (PAM) - Mestrado HTCO3
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
R1 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación - Grao en Xeografía e Historia
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014
Informe de accións de coordinación - Mestrado HTCO3
2017-2018
R2 DO-0201 P1 Acta de aprobación do Procedemento para o seguimento e o control da docencia
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción do centro
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
R1 DO-0203 P1 Plan de acción titorial (PAT)
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT - Grao en Xeografía e Historia
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015
Informe de avaliación do PAT - Mestrado HTCO3
2017-2018 | 2015-2016
R1 DO-0204 P1 Criterios de asignación das prácticas curriculares
2017-2018 | 2016-2017
R1 DO-0205 P1 Listados de estudantado propio seleccionado
2017-2018 | 2016-2017
R2 DO-0205 P1 Listados de estudantado de mobilidade alleo
2017-2018 | 2016-2017
R1 DO-0301 P1 Plan operativo de información pública
R1 MC-05 Proposta PAESU Facultade de Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
R2 MC-05 PAESU Facultade de Historia
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
R3 MC-05 Ficha 1
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 2
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017
Ficha 3
2018-2019 | 2016-2017
R4 MC-05 Informe de resultados do PAESU
2017-2018 | 2016-2017
R5 MC-05 Informe de seguimento do PAESU
2017-2018 | 2016-2017
R1 PE-01 P1 Identificación das necesidades de PAS do centro
R2 PE-01 P1 Identificación das necesidades de formación do PAS do centro
R3 PE-02 P1 Listaxe de accións formativas derivadas das necesidades detectadas
R4 PE-02 P1 Ficha de programa/actividade de formación
IT01-PA07 Criterios para seleccionar os recursos materiais e os proveedores/as
IT02-PA07 Ficha de solicitude para a dotación de recursos con xustificación
2017-2018 | 2016-2017
IT01-PA08 Plan de actuación dos servizos permanentes do centro
IT02-PA08 Informe de xestión dos servizos contratados