bannerfaihistoria 2019

Eleccións á Xunta de Facultade

Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Facultade (persoal docente e Investigador sen vinculación permanente, estudantes e persoal de administración e servizos).


Consulta toda a información no apartado das eleccións á Xunta de Facultade.