bannerfaihistoria 2019

Xunta de Facultade

Composición (Aprobada en XF 14/12/2017, modificada en XF 09/07/2018 e XF 28/09/2018)


CargoNome
Presidenta Reboreda Morillo, Susana
Vicedecano Fernández Fernández, Adolfo
Secretaria Cadilla Lomba, Josefina
PDI membros natos Barriocanal López, Yolanda | Castro Pérez, Ladislao | Comendador Rey, Beatriz | Juana López, Jesús de | López Díaz, María | Pérez Losada, Fermín | Prada Rodríguez, Julio | Sixirei Paredes, Carlos M. | Uña Álvarez, Elena de | Valín Fernández, Alberto | Vaquero Díaz, María Beatriz
PDI contratado Domínguez López, Ángel | Presedo Garazo, Antonio
Alumnado de Grao Alejandre Ojea, Mónica | Ferreiro Calvo, Mireya | Galiña Lorenzo, Juan Manuel | García Cabo, Manuel | López Verísimo, Rubén | Núñez Remacho, Virginia | Rodríguez Álvarez, Lucía
Alumnado 3º ciclo Souto Castro, Iria
PAS Cadilla Lomba, Josefina | Rodríguez Bouzas Josefa

 

Funcións


 • Elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu regulamento de réxime interno.
 • Elección e revogación do decano/a.
 • Aprobación da distribución da asignación orzamentaria do centro.
 • Establecemento dos obxectivos educativos das titulacións ao seu cargo e elaboración e aprobación das propostas dos correspondentes plans de estudo.
 • Coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • Resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
 • Promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinos e actividades complementarias esixidas para a obtención de títulos.
 • Proposición e aplicacións das normas de selección do estudantado e valoración do seu rendemento e aproveitamento.
 • Preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinos complementarios, así como habilitación de medidas de control e cumprimento das obrigas docentes.
 • Coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado das materias de libre configuración do seu currículo.
 • Aprobación anual dos programas de cada materia presentados polos departamentos respectivos.
 • Distribución dos espazos que lle sexan asignados.
 • Calquera outra atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo e na lexislación vixente.

 

Actas


14/02/2019
23/02/2018 | 09/03/2018 | 06/04/2018 | 19/06/2018 | 09/07/2018 | 28/09/2018 | 10/10/2018 | 31/10/2018 | 27/11/2018 | 05/12/2018 | 18/12/2018
19/01/2017 | 30/01/2017 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 04/05/2017 | 19/05/2017 | 01/06/2017 | 16/06/2017 | 23/06/2017 | 22/09/2017 | 24/11/2017 | 14/12/2017 | 14/12/2017
12/02/2016 | 25/02/2016 | 06/04/2016 | 17/06/2016 | 01/07/2016 | 22/07/2016 | 05/10/2016 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 21/12/2016
13/02/2015 | 19/02/2015 | 23/04/2015 | 13/05/2015 | 02/06/2015 | 15/06/2015 | 02/07/2015 | 17/07/2015 | 09/09/2015 | 23/09/2015 | 15/10/2015 | 17/11/2015 | 26/11/2015 | 17/12/2015
06/02/2014 | 09/04/2014 | 10/07/2014 | 22/07/2014 | 09/10/2014 | 27/10/2014 | 27/11/2014 | 10/12/2014