bannerfaihistoria 2019

Xunta de Facultade

Composición (Aprobada en XF 14/12/2017, modificada en XF 09/07/2018 e XF 28/09/2018)


CargoNome
Presidenta Reboreda Morillo, Susana
Vicedecano Fernández Fernández, Adolfo
Secretaria Cadilla Lomba, Josefina
PDI membros natos Barriocanal López, Yolanda | Castro Pérez, Ladislao | Comendador Rey, Beatriz | Juana López, Jesús de | López Díaz, María | Pérez Losada, Fermín | Prada Rodríguez, Julio | Sixirei Paredes, Carlos M. | Uña Álvarez, Elena de | Valín Fernández, Alberto | Vaquero Díaz, María Beatriz
PDI contratado Domínguez López, Ángel | Presedo Garazo, Antonio
Alumnado de Grao Alejandre Ojea, Mónica | Ferreiro Calvo, Mireya | Galiña Lorenzo, Juan Manuel | García Cabo, Manuel | López Verísimo, Rubén | Núñez Remacho, Virginia | Rodríguez Álvarez, Lucía
Alumnado 3º ciclo Souto Castro, Iria
PAS Cadilla Lomba, Josefina | Rodríguez Bouzas Josefa

 

Funcións


 • Elaboración, aprobación e modificación da proposta do seu regulamento de réxime interno.
 • Elección e revogación do decano/a.
 • Aprobación da distribución da asignación orzamentaria do centro.
 • Establecemento dos obxectivos educativos das titulacións ao seu cargo e elaboración e aprobación das propostas dos correspondentes plans de estudo.
 • Coidado do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • Resolución de conflitos que se poidan producir no seo do centro.
 • Promoción e ordenamento da realización de proxectos de fin de carreira, teses de licenciatura e de ensinos e actividades complementarias esixidas para a obtención de títulos.
 • Proposición e aplicacións das normas de selección do estudantado e valoración do seu rendemento e aproveitamento.
 • Preparación e coordinación, de modo eficaz e adecuado, do horario das distintas materias, cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, distribución de aulas e servizos e ensinos complementarios, así como habilitación de medidas de control e cumprimento das obrigas docentes.
 • Coordinación con outros centros para facilitar a elección por parte do estudantado das materias de libre configuración do seu currículo.
 • Aprobación anual dos programas de cada materia presentados polos departamentos respectivos.
 • Distribución dos espazos que lle sexan asignados.
 • Calquera outra atribuída nos Estatutos da Universidade de Vigo e na lexislación vixente.

 

Actas


2019: 14/II | 26/II | 15/III | 14/V | 25/VI

2018: 23/II | 09/III | 06/IV | 19/VI | 09/VII | 28/IX | 10/X | 31/X | 27/XI | 05/XII | 18/XII

2017: 19/I | 30/I | 24/II | 31/III | 04/V | 19/V | 01/06/2017 | 16/VI | 23/VI | 22/IX | 24/XI | 14/XII | 14/XII

2016: 12/II | 25/II | 06/IV | 17/VI | 01/VII | 22/VII | 05/X | 30/XI | 07/XII | 21/XII

2015: 13/II | 19/II | 23/IV | 13/V | 02/VI | 15/VI | 02/VII | 17/VII | 09/IX | 23/IX | 15/X | 17/XI | 26/XI | 17/XII

2014: 06/II | 09/IV | 10/VII | 22/VII | 09/X | 27/X | 27/XI | 10/XII