bannerfaihistoria 2019

Eleccións

Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións de representantes de Xunta de Facultade (Persoal Docente e Investigador, estudantes e Persoal de Administración e Servizos).


Normativa de eleccións á Xunta de Facultade


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo da composición da Xunta Electoral 9 de outubro de 2017
Constitución da Xunta Electoral.
Aprobación do calendario electoral
Convocatoria de eleccións
Publicación dos censos provisionais
10 de outubro de 2017
Prazo de reclamacións aos censos provisionais. Do 11 ao 15 de outubro de 2017
Publicación dos censos definitivos:
PDI | PAS | Estudantado
Resolución do nº de membros a elixir en cada sector
16 de outubro de 2017
Prazo de presentación de candidaturas.
Solicitude de candidatura
Do 17 ao 23 de outubro de 2017
Proclamación provisional de candidaturas. 24 de outubro de 2017
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais. Do 25 ao 27 de outubro de 2017
Proclamación definitiva de candidaturas
Sorteo da mesa electoral | novo sorteo
Sorteo da letra de comezo da relación de candidatos nas papeletas
30 de outubro de 2017
Campaña electoral. Do 31 de outubro ao 3 de novembro de 2017
Xornada de reflexión. 6 de novembro de 2017
Votacións (de 11 a 19 horas na Sala de Profesores do Edificio de Ferro). 7 de novembro de 2017
Proclamación provisional de candidatos electos. 8 de novembro de 2017
Prazo de reclamacións á proclamación provisional. Do 9 ao 14 de novembro de 2017
Proclamación definitiva de representantes electos. 17 de novembro de 2017