bannerfaihistoria 2019

Revista Minius

A revista Minius é unha publicación periódica de investigación no ámbito das Humanidades –temática miscelánea de historia, arte e xeografía- editada e xestionada polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Creada no ano 1992, publicase regularmente un número anual. No momento actual o último número editado é o 22, correspondente ao ano 2014.

Minius está dirixida e administrada por un Consello de Redacción, formado por membros de Consello de Departamento e investigadores doutras universidades. Tamén conta cun Consello Asesor externo, composto por recoñecidos especialistas universitarios e investigadores españois e estranxeiros.

Distribúese no ámbito peninsular, europeo e americano, sendo obxecto de intercambio con máis de 150 revistas de temática similar.

Web da revista Minius